O společnosti

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb

(dále jen „Podmínky“ či „obchodní podmínky“)

Platnost od: 29.04.2023

 1. Poskytovatelem služeb Hyperinzerce www.hyperinzerce.cz (dále jen „Hyperinzerce“) spojených s uživatelským účtem je společnost Inzeris s.r.o., IČ: 09788204, DIČ: CZ09788204, Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha, (dále jen „Společnost“).
 2. Klient je fyzickou osobou (spotřebitel) starší 18 let, která má zájem o využití služeb spojených s užíváním systému Hyperinzerce (dále jen „Klient“). Klientem může být i právnická osoba či podnikající fyzická osoba. Společnost poskytuje služby inzerce Klienta (dále jen „Služba“).
 3. Služba umožňuje:
  • Zřídit/zrušit/upravit účet
  • Vytvoření, upravení, topování, zrušení inzerce
  • Úhradu za služby v rámci Služby.
 4. Klient bere na vědomí, že veškeré inzeráty umístěné na webovém portálu https://hyperinzerce.cz jsou řazeny chronologicky, tedy v pořadí, ve kterém byly na tento portál přidány, popř. v pořadí, ve kterém byly tyto inzeráty obnoveny, pročež Společnost činí nesporným, že obnovení inzerátu má stejné dopady pro účely určení pořadí, jako nové přidání inzerátů. Výjimku z pravidla uvedeného ve větě předchozí tvoří tzv. „topované inzeráty.“ Pro vyloučení pochybností se „topováním“ pro účely těchto Podmínek a poskytování Služeb prostřednictvím internetových stránek nebo aplikace Hyperinzerce rozumí zpoplatněná část Služeb (viz „Ceník,“ který je v souladu s čl. 31 těchto obchodních podmínek součástí těchto obchodních podmínek) spočívající ve zvýraznění inzerátu na internetových stránkách nebo v aplikaci Hyperinzerce třemi způsoby, a to bodovým topováním v kategorii, zvýrazněním inzerátu a HP topováním, přičemž uvedené způsoby lze libovolně kombinovat. Inzeráty s bodovým topováním jsou řazeny nad inzeráty netopované. Inzerát s největším počtem topovacích bodů se zobrazuje nejvýše. V případě, že inzeráty mají stejný počet topovacích bodů, jsou řazeny chronologicky podle data posledního nákupu topovacích bodů. Topování se kromě těchto Podmínek řídí rovněž pravidly uvedenými na https://hyperinzerce.cz/topovani-inzeratu, kde jsou jednotlivé způsoby topování podrobněji vysvětleny. Tyto Podmínky stanovují vzájemná práva a povinnosti Společnosti a Klienta při poskytování Služby. Klient souhlasí s těmito Podmínkami a pravidly provozu Služby dle těchto Podmínek. S odsouhlasením Podmínek dochází k uzavření smluvního vztahu mezi Společností a Klientem k poskytování Služby („Smlouva“) dle těchto Podmínek. Předmětem Smlouvy mezi Společností a Klientem je poskytování Služby. Klient se při využívání Služeb rovněž zavazuje dodržovat závazná pravidla inzerce uvedená na https://hyperinzerce.cz/pravidla-inzerce a rovněž provozní podmínky dostupné na https://hyperinzerce.cz/provozni-podminky.
 5. Společnost se při poskytování Služby řídí Podmínkami a platnou legislativou. Řádné poskytování Služby je podmíněno splněním předpokladů a povinností vymezených v těchto Podmínkách a za řádné součinnosti Klienta.
 6. Podmínky obsahují informace a poučení povinně poskytované Klientům před uzavřením smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku.
 7. Při poskytování Služby budou Společností zpracovávány osobní údaje Klienta, které je Společnost oprávněna zpracovávat v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informačním memorandu (Informace o zpracování osobních údajů) včetně COOKIES a (https://hyperinzerce.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) uvedeném na webu a v aplikaci Hyperinzerce, pročež tato část je rovněž součástí těchto obchodních podmínek. V souladu s ustanovení čl. 9 Nařízení EP a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb je přístup k osobním či jiným údajům garantován pro podnikatelské uživatelé při používání těchto služeb ve stejném rozsahu jako fyzickým osobám viz. Informační memorandum uvedené výše.
 8. Klient je povinen zajistit dostatečnou úroveň zabezpečení při používání Služby. Společnost neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi zneužitím Klientova účtu v rámci Služby nebo Klientem poskytnutých dat v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby. V případě důvodného podezření, že došlo ke zneužití jeho účtu v rámci Služby nebo o neoprávněném přístupu k němu, je povinen o tomto ihned informovat Společnost.
 9. V případě, že má Klient zájem o poskytování Služby, zaregistruje se na internetových stránkách Hyperinzerce nebo v mobilní aplikaci Hyperinzerce, a to vyplněním předepsaných údajů a požádá o vytvoření účtu Hyperinzerce (dále jen „Účet“). Vytvořením Účtu Klient souhlasí s těmito Podmínkami, současně vytvořením Účtu dochází k uzavření Smlouvy.
 10. Klient svým souhlasem prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje se skutečně vztahují k jeho osobě, a že veškeré údaje jsou pravdivé a že se nevydává za jinou osobu či nenarušuje práva jiné třetí osoby. V případě porušení daného ustanovení bere Klient na vědomí, že se vystavuje riziku právní odpovědnosti. Společnost v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu či škodu.
 11. Klient nesmí poskytnou přihlašovací údaje k Účtu třetím stranám. Klient bere na vědomí, že veškeré úkony učiněné třetí osobou v rámci Služby za použití přihlašovacích údajů Klienta, se považují za činnosti Klienta. Společnost nenese odpovědnost za škody při užití přihlašovacích údajů Klienta třetí osobou.
 12. Klient bere na vědomí, že služby v rámci Služby jsou zpoplatněny, rozsah zpoplatněných služeb a ceny jsou uvedeny zde https://hyperinzerce.cz/cenik.
 13. Klient bere na vědomí, že úhrada za služby probíhá přes platební bránu Comgate (www.comgate.cz). Způsob plateb, které jsou v rámci platební brány Comgate podporovány: platební karta, převodem na účet, Google Pay, Apple Pay a SMS platba.
 14. Klient bere na vědomí, že při užívání Služby může Společnost omezit některé kategorie či obsah.
 15. Klient bere na vědomí, že Společnost má právo smazat inzerát (bez náhrady), pokud takový inzerát je vložen do nesprávné sekce (s ohledem na text inzerátu), nebo má Společnost právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát je v rozporu s Podmínkami nebo Smlouvou.
 16. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré inzeráty nabízející sexuální služby či erotické služby (za úplatu) (dále jen „Erotické inzeráty“) musí být zadávány výhradně do vyhrazené sekce „Erotika – dívky na erotiku“ na internetových stránkách nebo v aplikaci Hyperinzerce, přičemž v rámci této sekce nebude umožněno topování. V případě, že Klient zadá Erotický inzerát do jiné sekce internetové stránky nebo aplikace Hyperinzerce, než je sekce „Erotika – dívky na erotiku“, vyhrazuje si Společnost právo takový Erotický inzerát nebo obsahující erotickou tématiku bez předchozího upozornění Klienta přesunout do příslušné sekce.
 17. Klient bere na vědomí, že inzerát bude zveřejněn po dobu 90 dnů. Po této lhůtě bude inzerát deaktivován a archivován. Takto archivovaný inzerát může být v budoucnu opět aktivován.
 18. Klient bere na vědomí, že může vložit maximálně 50 netopovaných inzerátů.
 19. Klient bere na vědomí, že Služba může být dočasně omezená či nedostupná. O případné nedostupnosti Služby bude Společnost Klienta s předstihem informovat (pokud je to možné). Společnost může po nezbytnou dobu omezit nebo přerušit Službu z důvodu neočekávané události (opravy či z jiného důvodu), v tomto případě o této skutečnosti nemusí informovat předem Klienta. Společnost není odpovědná za případnou újmu z důvodu dočasného omezení či nedostupnosti Služby.
 20. Klient bere na vědomí, že Společnost disponuje přístupem k údajům Klienta v rámci poskytované Služby, a je oprávněna bez předchozího upozornění Klienta jakýkoliv jím zveřejněný obsah na internetových stránkách nebo v aplikaci Hyperinzerce měnit, upravovat, pokud je takový obsah v rozporu se Smlouvou, těmito Podmínkami (zejména, nikoliv však výlučně čl. 16 těchto Podmínek), dobrými mravy nebo zákonem, či propaguje vulgarity, šíři informace o útlaku či útisku apod. V tomto případě nemá Klient nárok na vrácení finančních prostředků spojených s tímto obsahem.
 21. Klient bere na vědomí, že nese výhradně odpovědnost za veškerý obsah (včetně příslušných autorských práv k obrazovým či audio-video dílům), které v rámci Služby byly vloženy pomocí jeho Účtu, a to včetně důsledků zveřejnění, nahrání, publikování, přenosu nebo jiného zpřístupnění takového obsahu na internetových stránkách nebo v aplikaci Hyperinzerce.
 22. Nedodržení příslušných ustanovení týkajících se obsahu zveřejňovaného na internetových stránkách nebo v aplikaci Hyperinzerce ze strany Klienta opravňuje Společnost přijmout navazující opatření, především, nikoliv však výlučně, odstranění inzerátu z internetových stránek nebo aplikace Hyperinzerce, pozastavení Účtu nebo ukončení přístupu Klienta ke Službě. Pokud se Společnost seznámí s jakoukoli informací zakládající podezření, že na internetových stránkách nebo v aplikaci Hyperinzerce došlo, dochází nebo může dojít k trestnému činu ohrožujícímu život, zdraví, svobodu, případně lidskou důstojnost nebo bezpečnost osoby nebo osob, neprodleně o tomto podezření vyrozumí příslušné orgány činné v trestním řízení nebo soudní orgány a poskytne jim veškeré dostupné relevantní informace.
 23. Klient bere na vědomí, že Služba zobrazuje inzeráty a osobních údaje Klienta (kontaktní) na internetu pomocí WEBu či mobilní aplikace. Společnost nenese zodpovědnost za zneužití zobrazených údajů.
 24. Společnost neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi poškozením, ztrátou či smazáním informací či dat v rámci Služby.
 25. Společnost neodpovídá za kvalitu, původ, dodání, platbu, stav či právní vady inzerovaných položek v rámci Služby, pouze poskytuje Klientovi možnost prezentovat informace o sobě a inzerovaných položkách.
 26. V případě, že je Klient nespokojen s poskytováním Služby, může se obrátit přímo na Společnost. Klient má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.
 27. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
 28. Společnost je oprávněna jednostranně upravovat tyto Podmínky. O plánovaných úpravách Podmínek bude Klient Společností informován v souladu s platnou právní úpravou, tedy formou e-mailové zprávy (na trvalém nosiči), kteroužto Klient obdrží na e-mailovou adresu, kteroužto použil při tvorbě svého uživatelského účtu/profilu, a to s předstihem minimálně 15 dní před nabytím účinnosti nových obchodních podmínek. Pro tyto účely uděluje Klient Společnosti bezvýhradný souhlas se zasíláním tohoto druhu oznámení.
 29. Klient má právo oprávněně odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností, a to bez udání důvodu a bez sankce, ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. O této skutečnosti musí Klient Společnost prokazatelně informovat. Společnost může odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností v případě, kdy se prohlášení Klienta v Podmínkách bude nepravdivé, nebo když Klient poruší povinnosti Podmínek. Odstoupit od Smlouvy také mohou Společnost i Klient ze zákonem stanovených důvodů.
 30. Pokud dojde k ukončení Smlouvy, může být po uplynutí příslušné doby ukončeno poskytování Služby Klientovi.
 31. Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou i další ustanovení uvedené v dokumentech sekce Vše o inzerci:
  Topování inzerátů (https://hyperinzerce.cz/topovani-inzeratu);
  Provozní podmínky (https://hyperinzerce.cz/provozni-podminky);
  Pravidla inzerce (https://hyperinzerce.cz/pravidla-inzerce);
  Ceník (https://hyperinzerce.cz/cenik).
  a dokumenty sloužící pro snadnější orientaci při využívání Hyperinzerce, a rady pro bezpečné obchodování:
  Nápověda (https://hyperinzerce.cz/napoveda);
  Rady pro bezpečné obchodování (https://hyperinzerce.cz/rady-pro-bezpecne-obchodovani).
 32. Podmínky a Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Starší verze obchodních podmínek

Obchodní podmínky platné do 28.04.2024
Obchodní podmínky platné do 13.12.2023
Obchodní podmínky platné do 16.10.2023