Vše o inzerci

Obchodní podmínky (do 16.10.2023)

Všeobecné obchodní podmínky poskytování Služeb

(dále jen „Podmínky“)

Platnost od: 14.04.2021

 1. Poskytovatelem služeb Hyperinzerce www.hyperinzerce.cz (dále jen „Hyperinzerce“) spojených s uživatelským účtem je společnost Inzeris s.r.o., IČ: 09788204, DIČ: CZ09788204, Pernerova 702/39, Praha 8 – 18600, (dále jen „Společnost“).
 2. Klient je fyzickou osobou (spotřebitel) starší 18 let, která má zájem o využití služeb spojených s užíváním systému Hyperinzerce (dále jen „Klient“). Klientem může být i právnická osoba či podnikající fyzická osoba. Společnost poskytuje služby inzerce Klienta (dále jen „Služba“).
 3. Služba umožňuje:
 4. Zřídit/zrušit/upravit účet;
 5. Vytvoření, upravení, topování, zrušení inzerce
 6. Úhradu za služby v rámci Služby.
 7. Tyto Podmínky stanovují vzájemná práva a povinnosti Společnosti a Klienta při poskytování SlužbyKlient souhlasí s těmito Podmínkami a pravidly provozu Služby dle těchto Podmínek. S odsouhlasením Podmínek dochází k uzavření smluvního vztahu mezi Společností a Klientem k poskytování Služby („Smlouva“) dle těchto Podmínek. Předmětem Smlouvy mezi Společností a Klientem je poskytování Služby.
 8. Společnost se při poskytování Služby řídí Podmínkami a platnou legislativou. Řádné poskytování Služby je podmíněno splněním předpokladů a povinností vymezených v těchto Podmínkách a za řádné součinnosti Klienta.
 9. Podmínky obsahují informace a poučení povinně poskytované Klientům před uzavřením smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku.
 10. Při poskytování Služby budou Společností zpracovávány osobní údaje Klienta, které je Společnost oprávněna zpracovávat v souladu s legislativou na ochranu osobních údajů. Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informačním memorandu uvedeném na webu a v aplikaci Hyperinzerce.
 11. Klient je povinen zajistit dostatečnou úroveň zabezpečení při používání SlužbySpolečnost neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi zneužitím Klientova účtu v rámci Služby nebo Klientem poskytnutých dat v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby. V případě důvodného podezření, že došlo ke zneužití jeho účtu v rámci Služby nebo o neoprávněném přístupu k němu, je povinen o tomto ihned informovat Společnost
 12. V případě, že má Klient zájem o poskytování Služby, zaregistruje se na internetových stránkách Hyperinzerce nebo v mobilní aplikaci Hyperinzerce, a to vyplněním předepsaných údajů a požádá o vytvoření účtu Hyperinzerce (dále jen „Účet“). Vytvořením Účtu Klient souhlasí s těmito Podmínkami, současně vytvořením Účtu dochází k uzavření Smlouvy.
 13. Klient svým souhlasem prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje se skutečně vztahují k jeho osobě, a že veškeré údaje jsou pravdivé a že se nevydává za jinou osobu či nenarušuje práva jiné třetí osoby. V případě porušení daného ustanovení bere Klient na vědomí, že se vystavuje riziku právní odpovědnosti. Společnost v tomto případě nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu či škodu.
 14. Klient nesmí poskytnou přihlašovací údaje k Účtu třetím stranám. Klient bere na vědomí, že veškeré úkony učiněné třetí osobou v rámci Služby za použití přihlašovacích údajů Klienta, se považují za činnosti KlientaSpolečnost nenese odpovědnost za škody při užití přihlašovacích údajů Klienta třetí osobou.
 15. Klient bere na vědomí, že služby v rámci Služby jsou zpoplatněny, rozsah zpoplatněných služeb a ceny jsou uvedeny zde www.hyperinzerce.cz/cenik
 16. Klient bere na vědomí, že úhrada za služby probíhá přes platební bránu Comgate (www.comgate.cz). Způsob plateb, které jsou v rámci platební brány Comgate podporovány: platební karta, převodem na účet, Google Pay, Apple Pay a SMS platba.
 17. Klient bere na vědomí, že při užívání Služby může Společnost omezit některé kategorie či obsah.
 18. Klient bere na vědomí, že Společnost má právo smazat inzerát (bez náhrady), pokud takový inzerát je vložen do nesprávné sekce (s ohledem na text inzerátu), nebo má Společnost právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát je v rozporu s Podmínkami nebo Smlouvou.
 19. Klient bere na vědomí, že inzerát bude zveřejněn po dobu 90 dnů. Po této lhůtě bude inzerát deaktivován a archivován. Takto archivovaný inzerát může být v budoucnu opět aktivován.
 20. Klient bere na vědomí, že může vložit maximálně 50 netopovaných inzerátů.
 21. Klient bere na vědomí, že Služba může být dočasně omezená či nedostupná. O případné nedostupnosti Služby bude Společnost Klienta s předstihem informovat (pokud je to možné). Společnost může po nezbytnou dobu omezit nebo přerušit Službu z důvodu neočekávané události (opravy či z jiného důvodu), v tomto případě o této skutečnosti nemusí informovat předem Klienta. Společnost není odpovědná za případnou újmu z důvodu dočasného omezení či nedostupnosti Služby.
 22. Klient bere na vědomí, že Společnost disponuje přístupem k údajům Klienta v rámci poskytované Služby, a je oprávněna jejich obsah měnit, upravovat, pokud takový obsah je v rozporu s dobrými mravy nebo zákonem, či propaguje vulgarity, šíři informace o útlaku či útisku apod. V tomto případě nemá Klient nárok na vrácení finančních prostředků spojených s tímto obsahem.
 23. Klient bere na vědomí, že nese výhradně odpovědnost za veškeré informace a data (včetně příslušných autorských práv k obrazovým či audio-video dílům), které v rámci Služby byly vloženy pomocí jeho Účtu.
 24. Klient bere na vědomí, že Služba zobrazuje inzeráty a osobních údaje Klienta (kontaktní) na internetu pomocí WEBu či mobilní aplikace. Společnost nenese zodpovědnost za zneužití zobrazených údajů.
 25. Společnost neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi poškozením, ztrátou či smazáním informací či dat v rámci Služby.
 26. Společnost neodpovídá za kvalitu, původ, dodání, platbu, stav či právní vady inzerovaných položek v rámci Služby, pouze poskytuje Klientovi možnost prezentovat informace o sobě a inzerovaných položkách.
 27. V případě, že je Klient nespokojen s poskytováním Služby, může se obrátit přímo na SpolečnostKlient má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.
 28. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
 29. Společnost je oprávněna jednostranně upravovat tyto Podmínky. O plánovaných úpravách Podmínek bude Klient informován Společností s předstihem (pokud je to možné).
 30. Klient má právo oprávněně odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností, a to bez udání důvodu a bez sankce, ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. O této skutečnosti musí Klient Společnost prokazatelně informovat. Společnost může odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností v případě, kdy se prohlášení Klienta v Podmínkách bude nepravdivé, nebo když Klient poruší povinnosti Podmínek. Odstoupit od Smlouvy také mohou Společnost i Klient ze zákonem stanovených důvodů. 
 31. Pokud dojde k ukončení Smlouvy, může být po uplynutí příslušné doby ukončeno poskytování Služby Klientovi
 32. Podmínky a Smlouva se řídí právním řádem České republiky.