O společnosti

Informace o zpracování osobních údajů

(A) Tento dokument

Shrnutí – tento dokument K ochraně vašich osobních údajů přistupujeme velmi vážně! Tento dokument vysvětluje, jak můžeme případně Zpracovávat vaše Osobní údaje. Tento dokument může být měněn či aktualizován, proto prosím pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k jeho aktualizaci.

Tento dokument předkládá Inzeris s.r.o., se sídlem Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha, IČ 09788204 svým jménem, jménem svých dceřiných a sesterských společností (společně dále jen “Společnost”, “my”, “nás” a “naše”), a je určena fyzickým osobám, mezi nimiž a námi probíhá interakce, včetně zákazníků, návštěvníků našich Webových stránek, jakož i dalších uživatelů našich produktů nebo služeb (společně “vy” nebo „subjekt osobních údajů“). Definované pojmy, které jsou užívány v tomto dokumentu, jsou vysvětleny v části (U) níže.

Pro účely tohoto dokumentu je Společnost Správcem osobních údajů (společný správce osobních údajů). Kontaktní údaje a seznam společných správců jsou uvedeny v části (T) níže.

Tento dokument může být měněn či aktualizován, aby odrážel změny našich postupů v oblasti Zpracování Osobních údajů, případně změny příslušných právních předpisů. Doporučujeme, abyste si tento dokument pozorně přečetli a pravidelně kontrolovali tuto stránku, abyste zaznamenali jakékoli změny, které případně v souladu s podmínkami tohoto dokumentu provedeme.

 

(B) Shromažďování Osobních údajů

Shrnutí – shromažďování osobních údajů Osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat přímo od vás (například pokud se rozhodnete zadat inzerát); v rámci našeho vztahu s vámi (například v rámci nabídky dalších služeb); když své Osobní údaje zveřejníte (například když uveřejníte příspěvek o nás na sociální síti); když navštívíte naše Webové stránky; když se zaregistrujete k užívání kterýchkoli našich Webových stránek, produktů nebo služeb. Osobní údaje o vás můžeme rovněž získávat od třetích osob.

Shromažďování Osobních údajů: Osobní údaje o vás můžeme shromažďovat z těchto zdrojů:

 • Údaje, které poskytnete vy: Můžeme získávat vaše Osobní údaje, když nám je poskytnete (například pokud se zaregistrujete na našich Webových stránkách, podobně můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud vznesete dotaz, nebo pokud nás kontaktujete emailem nebo jinými prostředky).
 • Údaje, které poskytne třetí osoba: Můžeme shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje od třetích osob, které nám je poskytnou.
 • Údaje o vztahu: Můžeme shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje v rámci běžného vztahu s vámi (například poskytujeme naše služby vám nebo vašemu zaměstnavateli, nebo pokud nám vy nebo váš zaměstnavatele dodáváte produkty nebo služby a my si uchováme Osobní údaje s tímto vztahem související).
 • Údaje, které zveřejníte: V některých případech můžeme shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje, které jste se zjevně rozhodli zveřejnit, a to i prostřednictvím sociálních médií (například můžeme shromažďovat informace z vašeho profilu (profilů) v sociálních médiích, pokud na nich umístíte veřejný příspěvek o nás).
 • Údaje z Webových stránek: Můžeme shromažďovat nebo získávat vaše Osobní údaje, když navštívíte kterékoli naše Webové stránky nebo využijete jakékoli funkce nebo zdroje dostupné prostřednictvím Webové stránky.

 

(C) Vytváření Osobních údajů

Shrnutí – vytváření Osobních údajů Můžeme vytvářet Osobní údaje o vás (například záznamy o vašich interakcích s námi).

Můžeme rovněž vytvářet Osobní údaje o vás, jako například záznamy o vašich interakcích s námi a údaje o vaší nákupní historii nebo vašich preferencích.

 

(D) Kategorie Osobních údajů, které můžeme zpracovávat

Shrnutí – kategorie osobních údajů, které můžeme zpracovávat Můžeme Zpracovávat: vaše identifikační údaje (například jméno); vaše kontaktní údaje (například vaše e-mailová adresa); záznamy o poskytnutých souhlasech; údaje o nákupech; platební údaje (například vaše fakturační adresa); informace o našich Webových stránkách (například jaký typ zařízení užíváte); informace o vašich interakcích s naším obsahem nebo reklamou; jakékoli názory nebo stanoviska, která nám poskytnete.

Můžeme Zpracovávat níže uvedené kategorie Osobních údajů o vás:

 • Údaje o vás: jméno (jména); příjmení; preferované jméno.
 • Kontaktní údaje: telefonní číslo (nepovinné); emailová adresa; údaje o aplikacích typu messenger; údaje o messagingu (rychlá textová komunikace); a údaje o sociálních médiích.
 • Záznamy o udělených souhlasech: Záznamy o jakémkoli souhlasu, který jste případně dali, spolu s datem a časem, způsobem udělení souhlasu, a jakékoli související informace (například předmět souhlasu).
 • Platební údaje: fakturační záznamy; platební záznamy; fakturační adresa; platební metoda; číslo bankovního účtu; jméno majitele účtu; údaje o zabezpečení účtu; BACS; SWIFT; IBAN; částka; datum úhrady; a záznamy o kontrolách.
 • Údaje týkající se našich Webových stránek: typ zařízení; operační systém; typ prohlížeče; nastavení prohlížeče; IP adresa; jazykové nastavení; data a časy připojení k Webové stránce; uživatelské jméno; heslo; údaje o bezpečném přihlášení; údaje o užívání; agregované statistické informace.
 • Informace o zaměstnavateli: Pokud do interakce s námi vstupujete jako zaměstnanec, název, adresa, telefonní číslo a emailová adresa vašeho zaměstnavatele v relevantním rozsahu.
 • Údaje o obsahu a reklamě: Záznamy o vašich interakcích s našimi online reklamami a obsahem, záznamy o reklamě a obsahu zobrazeném na stránkách, které se vám zobrazily, a jakákoli vaše případná interakce s takovým obsahem nebo reklamou (včetně pohybu myší, klikání myší, jakýchkoli vámi vyplněných formulářů (včetně formulářů, které nebyly úplně vyplněny a odeslány) a jakékoli interakce prostřednictvím dotykového displeje.
 • Názory a stanoviska: Jakékoli názory a stanoviska, která nám zašlete na základě vlastní volby, nebo které uvedete ve veřejných příspěvcích na platformách sociálních médií.

 

(E) Právní základ Zpracování Osobních údajů

Shrnutí – právní základ Zpracování Osobních údajů Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud: jste dali svůj výslovný předchozí souhlas; Zpracování je nezbytné pro účely smlouvy mezi námi a vámi; Zpracování je vyžadováno na základě příslušného zákona; nebo máme na Zpracování platný a oprávněný zájem.

Při Zpracovávání Osobních údajů v souvislosti s účely uvedenými v tomto dokumentu se můžeme v závislosti na okolnostech spoléhat na některý z níže uvedených právních základů:

 • Souhlas: Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud jsme získali váš výslovný předchozí souhlas se Zpracováním (tento právní základ se používá pouze ve vztahu ke Zpracování, které je zcela dobrovolné - nepoužívá se pro Zpracování, které je nezbytné nebo povinné v jakémkoli ohledu);
 • Plnění smlouvy: Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud je Zpracování nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou s námi případně uzavřete; o tento právní základ se například opíráme v případě, že se zaregistrujete na některém z našich webových portálů, nebo pokud bychom si s vámi dopisovali v souvislosti s našimi smlouvami;
 • Soulad s příslušnými právními předpisy: Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud je Zpracování vyžadováno příslušnými právními předpisy; můžeme být například povinni uchovávat informace o účetních datech; nebo
 • Oprávněné zájmy: Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, pokud máme na Zpracování oprávněný zájem. V každém případě usilujeme, aby bylo zajištěno níže uvedené:
 • - Zpracování je v souladu se zákonem, je přiměřené a prováděné v souladu s podmínkami tohoto dokumentu;

  - máme oprávněný obchodní zájem na provedení Zpracování; a

  - není zde vyšší pravděpodobnost nepříznivého dopadu na vaše zájmy, základní práva nebo svobody v důsledku Zpracování.

 

(F) Citlivé osobní údaje

Shrnutí – Citlivé osobní údaje Nesnažíme se shromažďovat ani jinak Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje. Když potřebujeme Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje, Zpracováváme je pouze v oprávněném zájmu, přičemž tak činíme v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nesnažíme se shromažďovat ani jinak Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje v rámci běžné obchodní činnosti. Pokud je z jakéhokoli důvodu nezbytné Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje, opíráme se o některý z níže uvedených právních základů:

 • Soulad s příslušnými právními předpisy: Můžeme Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje, pokud je Zpracování vyžadováno nebo povoleno příslušnými právními předpisy;
 • Souhlas: Můžeme Zpracovávat vaše Citlivé osobní údaje, pokud jsme v souladu s příslušnými právními předpisy získali váš výslovný předchozí souhlas se Zpracováním vašich Citlivých osobních údajů (tento právní základ se používá pouze ve vztahu ke Zpracování, které je zcela dobrovolné - nepoužívá se pro Zpracování, které je nezbytné nebo povinné v jakémkoli ohledu).

Pokud nám poskytnete Citlivé osobní údaje jakéhokoli jiného subjektu údajů, musíte zajistit, aby se z vaší strany jednalo o poskytnutí v souladu se zákonem, a dále zajistit, že se budeme ve vztahu ke Zpracování takových Citlivých osobních údajů moci opírat o některý z výše uvedených právních základů.

 

(G) Účely, k nimž můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje

Shrnutí – Účely, k nimž můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje Můžeme vaše Osobní údaje Zpracovávat k těmto účelům: poskytování produktů a služeb vám; soulad s příslušnými právními předpisy; zlepšování našich produktů a služeb; zajišťování bezpečnosti našich zákazníků; provozování našich Webových stránek; komunikace s vámi; správa našich IT systémů; finanční řízení; provádění průzkumů; zajišťování bezpečnosti našich prostor a systémů; provádění šetření dle potřeby; a zlepšování našich Webových stránek.

Vaše Osobní údaje můžeme Zpracovávat k níže uvedeným účelům či případně dle příslušných právních předpisů:

 • Poskytování produktů a služeb: Poskytování našich produktů, služeb nebo Webových stránek; poskytování produktů a služeb na vyžádání; poskytování propagačních předmětů na vyžádání; a komunikace s vámi ohledně takových produktů a služeb. To může zahrnovat například naše Zpracování vašich údajů za účelem odeslání zboží, které jste si zakoupili, abychom vám mohli poslat fakturu atd.
 • Soulad se zákony a právními předpisy: Dodržování četných právních povinností, které se na nás vztahují; využívání předmětné dokumentace v případě šetření prováděného příslušnými orgány, případně v rámci jiné interakce s orgány veřejné správy.
 • Ke zlepšování služeb pro naše zákazníky: Můžeme využívat vaše Osobní údaje ke zlepšování našich služeb; abychom vám mohli nabízet relevantnější zboží; abychom vám mohli předkládat lepší nabídky.
 • K poskytování služeb pro zákazníky: Abychom vám poskytovali ty nejlepší možné služby; abychom vám pomohli s řešením jakýchkoli problémů; k doporučování našich služeb a zboží.
 • K potvrzení vaší způsobilosti: Pokud jsou některé naše produkty nebo obsah určeny pouze určité skupině našich zákazníků, musíme vaše Osobní údaje Zpracovat, abychom zjistili, zda jsou tyto produkty či obsah určeny pro vás.
 • Kontrola souladu: Plnění našich regulatorních povinností v oblasti compliance, včetně prověřování typu ‘Know Your Client’; a potvrzení a ověření vaší totožnosti (a to i s využitím agentur pro úvěrové hodnocení); a screening s ohledem na jakékoli sankční seznamy vedené státem a/nebo orgány činnými v trestním řízení, jakož i s ohledem na jiná právní omezení.
 • Naše Webové stránky: Provozování a správa našich Webových stránek; poskytování obsahu, zobrazování reklam a jiných informací pro vás; komunikace a interakce s vámi prostřednictvím našich Webových stránek; a informování vás o změnách kterýchkoliv našich Webových stránek, našich produktů nebo našich služeb.
 • Komunikace: Komunikace s vámi pomocí jakýchkoli prostředků (a to i prostřednictvím emailu, telefonu, textových zpráv, sociálních médií, poštou nebo osobně), se sdělováním zpráv a jiných informací, které by vás mohly zajímat, s tím, že veškerá taková sdělení vám musí být poskytována v souladu s příslušnými právními předpisy; udržování a aktualizace vašich kontaktních údajů dle potřeby; a získávání vašeho předchozího, volitelného souhlasu dle potřeby.
 • Komunikace a provoz IT: Správa našich komunikačních systémů; provoz bezpečnostních IT systémů; a prověrky bezpečnosti IT.
 • Ochrana zdraví a bezpečnosti: Posouzení ochrany zdraví a bezpečnosti a vedení záznamů; a zajišťování souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Finanční řízení: Prodej; finance; firemní audity; a řízení prodejců.
 • Průzkumy: Vaše zapojování za účelem získání vašich názorů na naše produkty a služby.
 • Zabezpečení: Fyzické zabezpečení našich prostor (včetně záznamů návštěv v našich prostorách; a záznamů z kamerového systému); a elektronické zabezpečení (včetně záznamů o historii přihlašování a údajů o přístupu).
 • Šetření: Odhalování, šetření a prevence porušení pravidel a trestné činnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • Soudní či správní řízení: Prokázání, výkon a obhajoba zákonných práv.
 • Zlepšování našich Webových stránek a Produktů: Identifikace problémů spojených s našimi Webovými stránkami nebo našimi produkty; plánování zlepšení našich Webových stránek nebo našich produktů; a vytváření nových Webových stránek nebo produktů.

 

(H) Sdělování Osobních údajů třetím osobám

Shrnutí – sdělování Osobních údajů třetím osobám Vaše Osobní údaje můžeme sdělovat: soudním či správním orgánům; našemu externímu Zpracovateli údajů a subdodavatelům našeho Zpracovatele; jakékoli osobě dle potřeby v souvislosti se soudním či správním řízením; jakékoli osobě dle potřeby za účelem šetření, odhalování nebo prevence trestné činnosti; jakémukoli nabyvateli našeho podniku; a jakýmkoli externím poskytovatelům reklamy, zásuvných modulů nebo obsahu na našich Webových stránkách.

Můžeme sdělovat Osobní údaje jiným subjektům v rámci skupiny BigBoard, a to k legitimním obchodním účelům (včetně provozování našich Webových stránek a poskytování produktů a služeb vám) a v souladu s příslušnými právními předpisy. Seznam subjektů v rámci skupiny BigBoard, které případně mohou mít přístup k Osobním údajům, je k dispozici v části(T). Kromě toho můžeme sdělovat Osobní údaje:

 • vám, případně vašim ustanoveným zástupcům;
 • soudním a správním orgánům na požádání, na základě zákonné povinnosti nebo příkazu příslušného orgánu, nebo za účelem oznamování informací nebo podezření na porušení příslušného zákona nebo předpisu;
 • našemu externímu Zpracovateli údajů;
 • účetním znalcům, auditorům, právníkům a jiným externím odborným poradcům, kteří jsou smluvně vázání zachovávat důvěrnost informací;
 • jakékoli příslušné osobě, orgánu činnému v trestním řízení nebo soudu, v rozsahu nezbytném k prokázání, výkonu nebo obhajobě zákonných práv;
 • jakékoli příslušné osobě za účelem prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů nebo výkonu trestu;
 • jakémukoli externímu nabyvateli (nabyvatelům) v případě, že chceme prodat nebo převést náš podnik nebo majetek (celý nebo část) (a rovněž v případě reorganizace, zrušení nebo likvidace); a
 • jakémukoli příslušnému externímu poskytovateli, kde naše Webové stránky využívají externí reklamu, zásuvné moduly nebo obsah. Pokud se rozhodnete pro interakci s jakoukoli takovou reklamou, modulem nebo obsahem, vaše Osobní údaje mohou být sdíleny s příslušným externím poskytovatelem. Doporučujeme, abyste si prostudovali pravidla dané třetí osoby v oblasti ochrany údajů, než přikročíte k interakci s jeho reklamou, moduly nebo obsahem.

Pokud angažujeme externího Zpracovatele ke Zpracování vašich Osobních údajů, na daného Zpracovatele se budou vztahovat závazné smluvní závazky: (i) Zpracovávat Osobní údaje pouze v souladu s našimi předchozími písemnými pokyny; a (ii) přijmout opatření k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti Osobních údajů; spolu s jakýmikoli dalšími požadavky dle příslušných právních předpisů.

 

(I) Profilování

Shrnutí – profilování Zpracování vašich Osobních údajů může zahrnovat automatizované rozhodování, včetně Profilování.

Zpracování vašich Osobních údajů může zahrnovat automatizované rozhodování, včetně Profilování, které se provádí k těmto účelům:

 

Profilovací činnost

Důvody profilovací činnosti Důsledky pro vás Nabídky uzpůsobené na míru

Analyzujeme nákupní aktivity a zájmy našich zákazníků. Tyto informace jsou analyzovány, aby byly identifikovány nejvhodnější propagační akce, které naším zákazníkům nabízíme. Pokud jste naším přímým zákazníkem, Profilovací činnost může znamenat, že budete dostávat nabídky, které nejsou dostupné jiným osobám, a že jiné osoby dostanou nabídky, které nejsou dostupné vám.

 

(J) Převod Osobních údajů do zahraničí

Shrnutí – převod Osobních údajů do zahraničí Můžeme vaše Osobní údaje převádět příjemcům v jiných zemích. Pokud převádíme Osobní údaje z EHP příjemci na území mimo EHP, které není Odpovídající jurisdikcí, činíme tak na základě Standardních smluvních doložek.

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru našeho podnikání se může stát, že budeme v souvislosti s účely uvedenými v tomto dokumentu potřebovat převést vaše Osobní údaje jiným subjektům, jakož i třetím osobám, jak je uvedeno v části (H) výše. Z tohoto důvodu můžeme převádět vaše Osobní údaje do jiných zemí, které mohou mít ve srovnání se zemí, kde se nacházíte, odlišné právní předpisy a požadavky na dodržování ochrany údajů. Typicky se jedná o převody údajů do USA nebo Indie.

Pokud převádíme Osobní údaje z EHP příjemci na území mimo EHP, které není Odpovídající jurisdikcí, činíme tak na základě Standardních smluvních doložek. Kopii našich Standardních smluvních doložek si můžete vyžádat - viz kontaktní údaje v části (S) níže.

Upozorňujeme, že když převádíte jakékoli Osobní údaje přímo nějakému subjektu mimo EHP, neneseme odpovědnost za předmětný převod vašich Osobních údajů. Budeme nicméně vaše Osobní údaje Zpracovávat od okamžiku jejich obdržení, a to v souladu s ustanoveními tohoto dokumentu.

 

(K) Zabezpečení údajů

Shrnutí – zabezpečení údajů Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich Osobních údajů. Zajistěte prosím, aby jakékoli Osobní údaje, které nám posíláte, byly posílány bezpečným způsobem.

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich Osobních údajů proti náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému sdělování, neoprávněnému přístupu, jakož i jiným protiprávním nebo neoprávněným formám Zpracování, v souladu s příslušnými právními předpisy.

Vzhledem k tomu, že internet je otevřený systém, přenos informací prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Přestože jsme přijali veškerá přiměřená opatření k ochraně vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů, které nám posíláte prostřednictvím internetu – jakýkoli takový přenos je na vlastní riziko, přičemž jste povinni zajistit, aby jakékoli Osobní údaje, které nám posíláte, byly posílány bezpečným způsobem.

 

(L) Správnost údajů

Shrnutí – správnost údajů Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje byly správné a aktualizované a byly vymazány nebo opraveny, pokud zjistíme, že jsou nesprávné. Informujte nás, prosím, pokud vaše Osobní údaje v našem držení jsou nesprávné nebo neaktuální.

Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby:

 • vaše Osobní údaje, které Zpracováváme, byly správné, a v případě potřeby též aktualizované; a
 • jakékoli vaše Osobní údaje, které Zpracováváme a které nejsou správné (s ohledem na účel Zpracování), byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Můžeme vás požádat o potvrzení správnosti vašich Osobních údajů. Vždy nás můžete kontaktovat s žádostí o opravu nebo vymazání nesprávných Osobních údajů. Více informací viz část věnovaná vašim zákonným právům.

 

(M) Minimalizace údajů

Shrnutí – minimalizace údajů Činíme všechny přiměřené kroky, abychom omezili objem vašich námi Zpracovávaných Osobních údajů na objem, který je nezbytný.

Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje, které Zpracováváme, byly omezeny na Osobní údaje důvodně vyžadované v souvislosti s účely uvedenými v tomto dokumentu.

 

(N) Uchovávání údajů

Shrnutí – uchovávání údajů Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje byly uchovávány pouze po dobu, kdy jsou zapotřebí v souvislosti s nějakým zákonným účelem.

Činíme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, aby vaše Osobní údaje byly Zpracovávány pouze po minimální dobu, která je nezbytná k naplnění účelů uvedených v tomto dokumentu. Doba uchovávání vašich Osobních údajů se řídí těmito kritérii:

(1) budeme uchovávat kopie vašich Osobních údajů ve formě, která umožňuje identifikaci, pouze po dobu, dokud:

(a) s vámi udržujeme aktivní vztah (například když si od nás objednáte zboží; když vám poskytneme služby, nebo když máme dlouhodobý aktivní vztah); nebo (b) jsme ze zákona povinni uchovávat vaše Osobní údaje; nebo (c) vaše Osobní údaje jsou zapotřebí v souvislosti se zákonnými účely dle tohoto dokumentu, plus:

(2) po dobu: (a) trvání jakékoli příslušné promlčecí lhůty (tj. jakéhokoli období, během něhož by jakákoli osoba mohla proti nám uplatnit právní nárok v souvislosti s vašimi Osobními údaji, nebo by jakýkoli orgán mohl zahájit správní či jiné řízení, pro které by vaše Osobní údaje mohly být relevantní); a (b) dalších dvou (2) měsíců po uplynutí takové promlčecí lhůty (abychom v případě, že nějaká osoba uplatní nárok ke konci promlčecí lhůty, měli k dispozici přiměřenou dobu pro identifikaci Osobních údajů, kterých se nárok týká, nebo v případě, že jakýkoli orgán zahájí řízení, abychom ještě měli v držení příslušnou dokumentaci), a:

(3) vaše Osobní údaje můžeme nadále Zpracovávat po takovou další potřebnou dobu, jaká je nezbytná, pokud budou vzneseny jakékoli relevantní právní nároky nebo uplatněn jiný právní postup.

Během období uvedených v bodech (a) a (b) výše omezíme Zpracování vašich Osobních údajů na skladování a pokračující zabezpečení takových údajů, vyjma případů, kdy je potřeba je posoudit v souvislosti s jakýmkoli právním nárokem, případně závazkem dle příslušných právních předpisů.

Jakmile uplynou lhůty dle bodu (1), (2) a (3) výše, každá v uvedeném rozsahu, buď:

 • trvale vymažeme nebo zničíme příslušné Osobní údaje; nebo
 • provedeme anonymizaci relevantních Osobních údajů.

 

(O) Vaše zákonná práva

Shrnutí – vaše zákonná práva Podle příslušných právních předpisů můžete mít řadu práv, pokud jde o Zpracování vašich Osobních údajů, včetně: práva neposkytnout nám své Osobní údaje; právo na přístup k vašim Osobním údajům; právo požadovat opravu nepřesností; právo požadovat vymazání nebo omezení Zpracování vašich Osobních údajů; právo vznést námitku proti Zpracování vašich Osobních údajů; právo nechat vaše Osobní údaje v relevantním rozsahu převést jinému Správci; právo odejmout souhlas; a právo podávat stížnosti ohledně Zpracování vašich Osobních údajů k Úřadu pro ochranu údajů. Před naplněním těchto práv po vás můžeme požadovat prokázání totožnosti.

Podle příslušných právních předpisů můžete mít řadu práv, pokud jde o Zpracování vašich Osobních údajů, včetně:

 • práva neposkytnout nám své Osobní údaje (upozorňujeme však, že se může stát, že nebudeme schopni zajistit vám veškeré výhody spojené s našimi Webovými stránkami, našimi produkty nebo našimi službami, pokud nám své Osobní údaje neposkytnete – například se může stát, že nebudeme schopni vyřídit vaše objednávky bez nezbytných údajů);
 • práva požadovat přístup k vašim Osobním údajům nebo právo požadovat jejich kopie, spolu s informacemi o povaze, Zpracování a sdělování předmětných Osobních údajů;
 • právo požadovat opravu jakýchkoli nepřesností ve vašich Relevantních osobních údajích;
 • právo z oprávněných důvodů požadovat:

  o vymazání vašich Relevantních osobních údajů; nebo

  o omezení Zpracování vašich Relevantních osobních údajů;

 • právo z oprávněných důvodů vznést námitku proti Zpracování vašich Relevantních osobních údajů z naší strany nebo naším jménem, zejména v případě přímého marketingu;
 • právo nechat určité své Relevantní osobní údaje převést jinému Správci, a to v možném rozsahu ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu;
 • pokud Zpracováváme vaše Osobní údaje na základě vašeho souhlasu, právo souhlas odejmout (s tím, že odnětí souhlasu se nedotkne zákonnosti jakéhokoli Zpracování, které bylo uskutečněno před dnem, kdy jsme obdrželi oznámení o odnětí souhlasu, a nebrání Zpracování vašich Osobní údaje na základě jiného dostupného právního základu); a
 • právo podávat stížnosti ohledně Zpracování vašich Relevantních osobních údajů k Úřadu pro ochranu údajů (zejména Úřadu pro ochranu údajů v členském státu EU, kde pracujete, respektive v němž k údajnému porušení došlo).

Tím nejsou dotčena vaše práva ze zákona.

Pokud byste chtěli uplatnit některé z těchto práv, případně pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto práv nebo jakéhokoli jiného ustanovení tohoto dokumentu, případně ohledně Zpracování vašich Osobních údajů, obraťte se prosím na nás prostřednictvím kontaktních údajů dle části (S) níže, Upozorňujeme, že:

 • před naplněním těchto práv po vás můžeme požadovat prokázání totožnosti;
 • pokud vaše žádost vyžaduje zjištění dalších skutečností (například stanovení, zda je jakékoli Zpracování v rozporu s příslušnými právními předpisy), prošetříme vaši žádost přiměřeně rychle, než rozhodneme o dalším postupu; a
 • pokud je zpracovávání z naší strany založeno na našich povinnostech ze zákona, může se stát, že nebudeme moci vaší žádosti vyhovět.

 

(P) Cookies a podobné technologie

Shrnutí – Cookies a podobné technologie Vaše Osobní údaje můžeme Zpracovávat prostřednictvím umisťování nebo čtení Cookies a podobných technologií.

Když navštívíte nějakou Webovou stránku, můžeme umístit Cookies (malý datový soubor) do vašeho zařízení, nebo číst Cookies již tam umístěné, vždy s vaším souhlasem, pokud je dle právního předpisu zapotřebí. Používáme Cookies k zaznamenání informací o vašem zařízení, prohlížeči, a v některých případech také preferencí a prohlížecích zvycích. To může zahrnovat analýzu toho, jak návštěvníci interagují s našimi webovými stránkami, abychom mohli zlepšit váš prožitek, poskytnout vám relevantnější obsah a nabídnout vám relevantnější zboží. Vaše Osobní údaje můžeme Zpracovávat prostřednictvím Cookies a podobných technologií.

 

(Q) Podmínky užívání

Shrnutí – Podmínky užívání Veškeré užívání našich Webových stránek je plně v souladu s dokumenty www.hyperinzerce.cz

Veškeré užívání našich Webových stránek, našich produktů nebo našich služeb je plně v souladu s dokumenty www.hyperinzerce.cz. Doporučujeme, abyste tyto dokumenty pravidelně kontrolovali, abyste zaznamenali jakékoli změny, které případně provedeme.

 

(R) Přímý marketing

Shrnutí – přímý marketing Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, abychom vás kontaktovali s informacemi o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Kdykoli se můžete zdarma odhlásit.

Můžeme Zpracovávat vaše Osobní údaje, abychom vás kontaktovali emailem, telefonicky, reklamním sdělením či jinou formou sdělení, a poskytli vám informace o produktech a službách, které by vás mohly zajímat. Pokud vám poskytujeme produkty nebo služby, můžeme vám zasílat informace o našich produktech a službách, chystaných propagačních akcích, jakož i další informace, které by vás mohly zajímat, s využitím kontaktních údajů, které jste nám poskytli, a vždy v souladu s právními předpisy.

Z našeho reklamního emailového adresáře se můžete kdykoli odhlásit - stačí kliknout na odkaz unsubscribe (odhlásit), který je součástí každého reklamního emailu, který posíláme. Jakmile se odhlásíte, nebudeme vám již posílat reklamní emaily, ale můžeme vás nadále kontaktovat v rozsahu nezbytném pro účely jakýchkoli produktů nebo služeb, které jste si vyžádali.

 

(S) Kontaktní údaje

Shrnutí – kontaktní údaje Můžete nás kontaktovat písemně, telefonicky nebo emailem.

S připomínkami, dotazy nebo pochybnostmi ohledně informací uvedených v tomto dokumentu, případně jakýmikoli jinými otázkami ve vztahu ke Zpracování Osobních údajů, které provádíme sami nebo necháme provádět, nás můžete kontaktovat viz níže.

Inzeris s.r.o.
IČ: 09788204
Adresa: Na Strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha, IČ 09788204
e-mail: podpora@hyperinzerce.cz
Dat.schr.: q39wv9f

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Název: Jobman, s.r.o. Telefon: +420 910 120 412 e-mail: dpo@dpohotline.cz

 

(T) Seznam společného správce osobních údajů

Název a adresa společného správce: BigZoom a.s. Na strži 2097/63, Krč, 14000 Praha 4
IČO: 27251748

 

(U) Definice

 • “Odpovídající jurisdikce” znamená jurisdikci, kterou Evropská komise formálně označila za jurisdikci poskytující adekvátní úroveň ochrany Osobních údajů.
 • “Cookie” znamená malý soubor, která se umisťuje na vaše zařízení při návštěvě nějaké webové stránky (včetně našich Webových stránek). Odkaz na “Cookie” v tomto dokumentu zahrnuje analogické technologie, jako je například web beacon a clear GIF.
 • "Správce" znamená subjekt, který rozhodne, jak a proč budou Osobní údaje Zpracovávány. V mnoha jurisdikcích nese Správce primární odpovědnost za dodržování příslušných předpisů na ochranu údajů.
 • "Úřad pro ochranu údajů" znamená nezávislý orgán státní správy, který je ze zákona pověřen dozorovat dodržování příslušných předpisů na ochranu údajů.
 • “EHP” znamená Evropský hospodářský prostor.
 • “Zdravotník” znamená osobu pracující ve zdravotnictví, v oboru medicíny a souvisejících odvětvích. Může se jednat například o lékaře, zaměstnance nemocnice nebo lékárníka.
 • "Osobní údaje“ jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • "Zpracovat", "Zpracováním“ nebo "Zpracovávaný" znamená jakoukoli operaci s Osobními údaji, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 • "Zpracovatel" znamená jakoukoli osobu nebo subjekt, který Zpracovává Osobní údaje pro Správce (mimo zaměstnanců Správce).
 • "Profilování“ znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
 • “Relevantní osobní údaje” znamená Osobní údaje, ve vztahu k nimž působíme jako Správce.
 • "Citlivé osobní údaje" znamená osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech, fyzickém či duševním zdraví, sexuálním životě nebo odsouzení v trestních věcech a trestných činech, skutečném či domnělém, rodné číslo či jakékoli jiné informace, které jsou podle příslušných právních předpisů pokládány za citlivé.
 • “Standardní smluvní doložky” znamená vzorová ustanovení o převodu, která přijala Evropská komise, nebo která přijal Úřad pro ochranu osobních a schválila Evropská komise.
 • “Webová stránka” znamená jakoukoli webovou stránku, kterou provozujeme nebo udržujeme, nebo provozovanou nebo udržovanou naším jménem.

 

Platnost od: 7.4.2021